Οδηγός φύτευσης λαχανικών - Ημερολόγιο σποράς λαχανόκηπου

 

Ο πίνα­κας δεί­χνει κατά προ­σέγ­γιση ποιό μήνα του χρό­νου μπο­ρούν να φυτευ­τούν τα λαχα­νικά στα εύκρατα κλί­ματα. Ο όρος “εύκρατο κλίμα” σημαί­νει ότι τα καλο­καί­ρια είναι ζεστά, και τον χει­μώνα δεν πέφτει χιόνι. Μερι­κές παγω­νιές μπο­ρεί να συμ­βούν τον χει­μώνα. Ι = Ιανουά­ριος, Φ = Φεβρουά­ριος, Μ = Μάρ­τιος κ.ο.κ.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Εβδο­μά­δες μέχρι τη συγκομιδή
Αγγούρι                         8–12
Αγκι­νάρα                         20–28
Αρα­κάς                         12–16
Γλυ­κο­πα­τάτα                         18–20
Γογ­γύλι                         10–12
Καλα­μπόκι                         12–16
Καρότο                         16–20
Κολο­κύθι                         12–14
Κολο­κύθα                         14–16
Κου­νου­πίδι                         14–26
Κρεμ­μύδι                         24–32
Κρεμ­μυ­δάκι                         8–12
Λαχα­νάκι Βρυξελλών                         16–20
Λάχανο                         8–16
Μαρούλι                         8–12
Μελι­τζάνα                         14–16
Μπά­μια                         16–20
Μπρό­κολο                         12–16
Παν­τζάρι                         10–12
Πατάτα                         16–20
Πεπόνι                         14–16
Πράσο                         12–20
Ραπα­νάκι                         6–8
Σέλινο                         20–22
Σπα­νάκι                         8–10
Σπα­ράγγι                         16–24
Τομάτα                         12–20
Φασο­λά­κια                         8–12
Φασο­λά­κια πλατιά                         18–20

 

Οδηγός φύτευσης λαχανικών - Ημερολόγιο σποράς λαχανόκηπου

 

Καλές σπορές!!

πηγή: http://www.kevio.gr/